Op 10 juni 2022 hebben de directeuren van het private ATEam consortium en het Management Team van de provincie Noord-Holland vastgesteld dat de Proof of Concept (PoC) Verkeersmanagement as a Service (VMaaS) is geslaagd. Met de PoC VMaaS hebben de bedrijven in ATEam aangetoond dat zij Verkeersmanagement as a Service goed kunnen uitvoeren. In een Inleerfase van een jaar gaat ATEam het uitvoeren van verkeersmanagement van de provincie Noord-Holland stapsgewijs overnemen en vanaf 1 juni 2023 zal de provincie Noord-Holland prestatiegericht regievoeren op het ATEam en de eigen ‘spullenboel’ uitfaseren.

Proof of Concept Verkeersmanagement as a Service voor de provincie Noord-Holland geslaagd

Het Bestuur van de provincie Noord-Holland (Gedeputeerde Staten) heeft op 11 mei 2021 besloten tot het gaan afnemen van de iDienst VMaaS, binnen de landelijke Raamovereenkomst iDiensten, opgesteld in het landelijke programma iCentrale door tien overheden i.s.m. het ministerie van IenW en conform landelijke CROW standaarden.

Met de iDienst VMaaS wil de provincie Noord-Holland stoppen met het zelf uitvoeren van verkeersmanagement en ook afscheid nemen van de eigen verkeersmanagementcentrale in Hoofdorp en de tientallen eigen applicaties en systemen voor verkeersmanagement die de provincie momenteel zelf beheert, en daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. Het operationeel personeel voor het uitvoeren van verkeersmanagement huurde de provincie al in. Met de iDienst VMaaS gaat de provincie prestatiegericht regie voeren, door zelf in heldere beleidsdoelen vast te leggen wat met verkeersmanagement moet worden bereikt en het uitvoeren van verkeersmanagement over te laten aan ATEam. De provincie blijft eigenaar van de objecten als (intelligente) verkeerslichten, DRIP’s, camera’s en lussen, de datacommunicatieverbindingen met deze objecten zijn onderdeel van de iDienst VMaaS. Ook het aansturen van de weginspecteurs is onderdeel van VMaaS. De provincie gaat na of in de toekomst publiek eigendom van de objecten nodig blijft.

De bedrijven in het ATEam consortium zijn Arcadis, Trigion en Equans m.m.v. Be-Mobile, Griffid en Enai. Zij bundelen hun expertise en brengen zelf door hen ontwikkelde instrumenten in. Trigion de PAC-1 Monitoring en Responce Centrale (Particuliere M&R Centrale) en de bijbehorende landelijk gecertificeerde meldkamerprocessen, -procedures en -systemen, Arcadis de jarenlange ervaring met de uitvoering van verkeersmanagement en een managing agent rol, Equans en Enai de technische- en meldkamerkennis, Griffid de kennis van en ervaring met camera’s en Be-Mobile de verkeerskundige expertise en ‘hun’ meer dan 2,5 miljoen Flitsmeistergebruikers.

In de PoC heeft ATEam laten zien te voldoen aan alle ruim 1.000 eisen die waren opgenomen in de openbare aanbesteding voor de iDienst VMaaS die de provincie op 30 juni 2021 heeft gedaan en die ATEam heeft gewonnen. De aanbesteding vond plaats binnen de landelijke Raamovereenkomst iDiensten die de provincie Noord-Holland mede namens de provincies Utrecht, Flevoland, Zeeland en Overijssel en de gemeenten Almere, Zwolle, Leiden, Dordrecht en Deventer en samen met het ministerie van IenW en CROW binnen het landelijke programma iCentrale in 2020 heeft verzorgd en waarvoor in totaal 35 bedrijven zich hebben gekwalificeerd.

Gedurende de Inleerfase VMaaS van een jaar koppelt de provincie stapsgewijs steeds meer objecten los van de eigen verkeerscentrale en koppelt ATEam deze aan de eigen verkeerscentrale. ATEam stuurt de objecten aan en voert zelf een nulmeting uit als start van de prestatiegerichte aansturing van de objecten. De provincie beoordeelt maandelijks of ATEam de afgesproken prestaties heeft gerealiseerd en betaalt een over de gehele looptijd van het VMaaS contract van 10 jaar vaste maandelijkse vergoeding aan ATEam voor hun diensten. Doorontwikkeling van systemen, applicaties, processen en prestaties evenals jaarlijkse innovatie op aangeven van de provincie en het ATEam zelf, zijn onderdeel van deze vaste maandelijkse kosten. ATEam en de provincie voeren een structurele PDCA (Plan Do Check Act) cyclus in om permanent inzicht te hebben in de prestaties van VMaaS, de status van de eigen objecten van de provincie en om gezamenlijk structureel te blijven verbeteren.

Na afronding van de Inleerfase VMaaS per 1 juni 2023 voert ATEam zelfstandig VMaaS uit voor de provincie en bouwt de provincie de eigen ‘spullenboel’ inclusief de eigen verkeerscentrale af.

Met VMaaS verwacht de provincie Noord-Holland tegen lagere maandelijkse kosten meer prestatiegerichte bijdragen met verkeersmanagement te realiseren, het schaarse deskundige eigen personeel te kunnen inzetten op de kerntaken van het maken en laten uitvoeren van beleid en regievoering, zonder een steeds complexer wordende eigen ‘spullenboel’ te hoeven beheren en doorontwikkelen.

Comments are closed.