Op 15 februari 2023 is in de praktijk aangetoond dat Verkeersmanagement as a Service (VMaaS) voor de provincie Noord-Holland goed functioneert. In dit meest omvangrijke deel van de zogenoemde ‘Inleerfase VMaaS’ heeft het private consortium ATEam alle verkeersmanagementmaatregelen van de provincie Noord-Holland op en rond de N201 aangesloten op de eigen private bediencentrale en proactief in de praktijk ingezet. Deskundigen van de provincie hebben vastgesteld dat dit goed heeft gefunctioneerd en de directie van de provincie heeft op 8 maart 2023 ingestemd om ook alle andere verkeersmanagementmaatregelen van de provincie over te gaan nemen. Dit laatste deel van de Inleerfase VMaaS zal op 25 mei 2023 zijn afgerond. Daarna voert het ATEam al het verkeersmanagement uit voor de provincie Noord-Holland en zal de provincie prestatiegericht regievoeren op VMaaS en de eigen ‘spullenboel’ uitfaseren.

Integrale praktijktoepassing Verkeersmanagement as a Service voor de provincie Noord-Holland geslaagd

Het private ATEam consortium dat voor de provincie Noord-Holland verkeersmanagement gaat uitvoeren bestaat uit Arcadis, Trigion en Equans m.m.v. Be-Mobile, Griffid en Enai. Zij bundelen hun expertise en brengen zelf door hen ontwikkelde instrumenten in. Trigion de PAC-1 Monitoring en Responce Centrale en de bijbehorende landelijk gecertificeerde meldkamerprocessen, -procedures en -systemen, Arcadis de jarenlange ervaring met de uitvoering van verkeersmanagement en een managing agent rol, Equans en Enai de technische- en meldkamerkennis, Griffid de kennis van en ervaring met camera’s en Be-Mobile de verkeerskundige expertise en ‘hun’ meer dan 2,5 miljoen Flitsmeistergebruikers.

 

Start van laatste stap in uitgebreide praktijktoepassing

Alvorens ATEam daadwerkelijk het verkeersmanagement langjarig voor de provincie mag gaan uitvoeren, moet een uitgebreid traject van verificatie en validatie succesvol worden doorlopen. De volgende stappen zijn inmiddels afgerond:

  1. Stap 1. Proof of Concept (PoC) VMaaS op 18 mei 2022. De werking van VMaaS in Schiedam aangetoond, met een ‘go’ voor de definitieve gunning van VMaaS. Met formele instemming voor het starten van de Inleerfase VMaaS.
  2. Stap 2. Stresstest VMaaS op 03 november 2022. Het zwaar onderdruk zetten van de VMaaS applicaties en systemen. Met formele instemming voor het aansluiten van heel veel verkeersmanagementobjecten.
  3. Stap 3. SAT Aansluitfase VMaaS op 07 november 2022. Ruim 60% van de VMaaS-eisen aangetoond. Met formele instemming voor het aansluiten van de N201 verkeersmanagementobjecten.
  4. Stap 4. iSAT VMaaS N201 op 15 februari 2023. Ruim 90% van de VMaaS-eisen – in integraliteit – aangetoond. Met formele instemming voor voor het aansluiten van alle verkeersmanagementobjecten in de andere gebieden.

Op 15 februari is stap 4, de integrale praktijktoepassing VMaaS, oftewel de iSAT VMaaS N201 succesvol uitgevoerd. En op 8 maart 2023 heeft de directie van de provincie Noord-Holland dit vastgesteld en formele instemming voor verleend om ook alle andere verkeersmanagementmaatregelen van de provincie over te gaan nemen. Deze laatste stap, de praktijktoepassing met alle verkeersmanagementmaatregelen van de provincie, loopt tot en met 25 mei 2023. Daarna voert ATEam al het verkeersmanagement uit voor de provincie Noord-Holland en zal de provincie prestatiegericht regievoeren op VMaaS en de eigen ‘spullenboel’ uitfaseren.

 

Integrale praktijktoepassing N201

Op 15 februari 2023 heeft ATEam, in bijzijn van deskundigen van de provincie Noord-Holland, laten zien dat zij succesvol alle verkeersmanagementmaatregelen van de provincie op de N201, (intelligente) verkeersregelinstallaties, dynamische routeinformatiepanelen (DRIP’s), camera’s en lussen kunnen aansturen, al dan niet als onderdeel van (regionale) regelscenario’s. Ook heeft ATEam laten zien dat zij ‘24/7 trigger based’ verkeerskundig beheer kunnen uitvoeren voor de (intelligente) verkeersregelinstallaties van de provincie.

 

Afsluiting Inleerfase VMaaS en start meerjarige Uitvoeringsfase

Nu op 8 maart 2023 formeel Stap 4 iSAT VMaaS N201 van de Inleerfase VMaaS is afgerond, is de laatste stap (stap 5) van de aantoning van eisen, namelijk de afsluitende iSAT VMaaS gestart. Deze zal op 14 juni 2023 zijn afgerond.

Op dat moment zullen alle verkeersmanagementobjecten van de provincie Noord-Holland zijn aangesloten op de VMaaS bediencentrale in Schiedam en zal ATEam de complete werking van VMaaS binnen PNH inclusief alle interne VMaaS processen binnen ATEam, de interacties met PNH en de gehele PDCA cyclus tussen de interne PNH Regievoerder en ATEam aantonen. Op dat moment wordt 100% van de VMaaS-eisen – in integraliteit – aangetoond en wordt de directie van de provincie gevraagd om formele instemming om de Inleerfase VMaaS af te sluiten en over te gaan tot de Uitvoeringsfase. De Uitvoeringsfase VMaaS houdt in dat ATEam het gehele verkeersmanagement voor de provincie gedurende een periode van 10 jaar uitvoert en dat de provincie stopt met het zelf uitvoeren van verkeersmanagement. De provincie neemt dan afscheid van de eigen verkeersmanagementcentrale in Hoofdorp en de tientallen eigen applicaties en systemen voor verkeersmanagement die de provincie momenteel zelf beheert en levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Met de iDienst VMaaS gaat de provincie prestatiegericht regie voeren, door zelf in heldere beleidsdoelen vast te leggen wat met verkeersmanagement moet worden bereikt en het uitvoeren van verkeersmanagement over te laten aan ATEam.

Met de voor 14 juni 2023 geplande afsluiting van de Inleerfase zal ATEam hebben laten zien te voldoen aan alle ruim 1.000 eisen die waren opgenomen in de openbare aanbesteding voor de iDienst VMaaS die de provincie op 30 juni 2021 heeft gedaan en die ATEam heeft gewonnen. De aanbesteding vond plaats binnen de landelijke Raamovereenkomst iDiensten die de provincie Noord-Holland mede namens de provincies Utrecht, Flevoland, Zeeland en Overijssel en de gemeenten Almere, Zwolle, Leiden, Dordrecht en Deventer en samen met het ministerie van IenW en CROW binnen het landelijke programma iCentrale in 2020 heeft verzorgd en waarvoor in totaal 35 bedrijven zich hebben gekwalificeerd.

 

VMaaS is meer dan ‘regulier’ verkeersmanagement

De ruim 1.000 eisen waaraan VMaaS na afsluiting van de Inleerfase voldoet, omvatten veel meer dan ‘regulier’ verkeersmanagement. Tijdens de integrale praktijktoepassing (iSAT VMaaS N201) op 15 februari 2023 heeft ATEam ook laten zien dat VMaaS, conform het Programma van Eisen, als ‘surplus’ bovenop het huidige verkeersmanagement door de provincie de volgende functionaliteiten biedt:

  • Uitvoeren van ‘trigged based’ functioneel beheer. Dit houdt in dat elk op VMaaS aangesloten verkeerslicht permanent 24/7 wordt gemonitord en (handmatig) wordt geoptimaliseerd als de prestaties of verkeersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit in plaats van het functioneel beheer dat de provincie eens per 3 jaar liet uitvoeren. Deze functionaliteit is integraal onderdeel van de iDienst VMaaS die het ATEam consortium verzorgt voor de provincie (deze functionaliteit biedt de provincie middels VMaaS ook aan de inliggende gemeenten aan).
  • De bediencentrale, verkeersmanagement en functioneel beheer is 24/7 gedurende 365 dagen per jaar beschikbaar en in bedrijf (dit was 12/5/220).
  • Heel VMaaS en het gebruik daarvan voldoet gegarandeerd aan de (wettelijke) vereisten van Cybersecurity (CS) en Privacy (AVG), en de doorontwikkeling daarvan.

 

Baten van VMaaS voor de provincie Noord-Holland

Met VMaaS verwacht de provincie Noord-Holland tegen lagere maandelijkse kosten meer prestatiegerichte bijdragen met verkeersmanagement te realiseren, het schaarse deskundige eigen personeel te kunnen inzetten op de kerntaken van het maken en laten uitvoeren van beleid en regievoering, zonder een steeds complexer wordende eigen ‘spullenboel’ te hoeven beheren en doorontwikkelen.

Contactpersoon provincie Noord-Holland: André Loos, loosa@noord-holland.nl, +31 651819958.

Informatie: https://www.icentrale.nl/ en https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/icentrale

Comments are closed.