Het landelijk programma iCentrale heeft in samenwerking met kennisplatform CROW drie nieuwe standaarden gepubliceerd voor het afnemen van iDiensten. Deze standaarden en stappenplannen zorgen ervoor dat decentrale overheden die hun stads- en wegbeheer effectief en efficiënt willen organiseren door het afnemen van diensten voldoen aan nieuwste richtlijnen en actuele wet- en regelgeving.

De drie nieuwe CROW standaarden zijn:

  • Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen
  • Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO)
  • Machinerichtlijn in relatie tot bruggen en sluizen

V.r.n.l. Pieter Litjens, directeur-bestuurder CROW, Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering Provincie Noord-Holland en penvoerder van het landelijk programma iCentrale en André Loos, landelijk programmamanager iCentrale  

 

Tunnelveiligheid in relatie tot multidomein bedienen en bewaken

Voor iedere tunnel is een Openstellingsvergunning een vereiste. Om zo’n vergunning te verkrijgen moet een overheid aantonen dat de bediening en bewaking van de tunnel voldoet aan de wettelijke Europese eisen zoals beschreven in onder meer de Tunnelwet en de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw).
Het op afstand bedienen en bewaken van tunnels door het afnemen van de iDienst TB&BaaS (TunnelBewaking & -Bediening as a Service) moet vanzelfsprekend ook voldoen aan alle wettelijke Europese eisen zodat een reeds verstrekte Openstellingsvergunning van kracht blijft.
Het stappenplan ondersteunt tunnelbeheerders bij het onderbouwen dat de tunnelbewaking en -bediening middels de iDienst past binnen een bestaande Openstellingsvergunning en niet een ‘wezenlijke wijziging’ betreft. In het stappenplan worden de wettelijke Europese eisen stuk voor stuk behandeld. De landsadvocaat Pels Rijcken heeft de methodiek en het stappenplan beoordeeld en een positief advies afgegeven.

 

Implementatie BIO voor decentrale overheden

Dit is een handreiking voor gemeenten en provincies om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voor Industriële Automatisering die geldt vanaf 1 januari 2020. In de specificaties voor de iDiensten is de BIO zodanig opgenomen, dat elke iDienst die wordt aangeboden meteen voldoet aan de BIO. Daarmee is gewaarborgd dat het private deel van deze publiek-private keten voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van Cybersecurity.
Rijkswaterstaat heeft op het gebied van informatiebeveiliging voor industriële automatisering met de CyberSecurity Implementatie Richtlijn (CSIR) een praktische invulling van de BIO IA uitgewerkt en past deze al jaren in de praktijk toe. Deze aanpak is generiek en dus ook bruikbaar voor andere overheden, en vormt daarom een integraal onderdeel van deze CROW standaard. Om de Cybersecurity IA-aanpak toepasbaar en praktisch werkbaar te maken voor gemeenten en provincies laat dit stappenplan in 10 eenvoudige stappen zien wat nodig is om te voldoen aan de BIO vanaf 1 januari 2020.

 

Machinerichtlijnen in relatie tot multidomein bedienen van bruggen en sluizen

Bruggen en sluizen moeten aantoonbaar voldoen aan de Machinerichtlijn. Dat geldt dus ook wanneer bediening van een brug of sluis plaatsvindt middels de iDienst B&SBaaS (Brug- & Sluisbediening as a Service).
Met dit stappenplan kan een decentrale overheid eenvoudig aantonen dat het op afstand multidomein bedienen met behulp van een iDienst nog steeds wordt voldaan aan de Machinerichtlijn. Het stappenplan is opgesteld vanuit meerdere praktijktoepassingen met het op afstand bedienbaar maken van objecten vanuit nautische centrales en vanuit de ervaring met multidomeinbediening en iDiensten.

U vindt de drie nieuwe CROW standaarden op deze website onder de tab ‘Kennis’.

Comments are closed.