Om meer impact te hebben met Smart Mobility zijn schaalvergroting, samenhang, uniformiteit, rendement en kennis onontbeerlijk. Daarom hebben bestuurders van het Rijk, de provincies, de G5 en metropool- en vervoerregio’s besloten om hun krachten te bundelen. Zo kan Smart Mobility maximaal bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdaging om steden, economische toplocaties en buitengebieden bereikbaar, leefbaar, veilig en schoon te houden. De Krachtenbundeling is in de BO MIRT uitgewerkt tot gezamenlijke afspraken, die zijn vertaald naar regionaal niveau en structureel zijn geborgd.

 

Drie categorieën

Bij de opening van het ITS European Congress in Brainport Eindhoven op 3 juni 2019 heeft de Minister van IenW namens het ministerie, de G5 en de provincies deze Krachtenbundeling gepresenteerd. De gezamenlijke ambities zijn verdeeld in drie categorieën

  • Digitaal de zaken op orde en digitale bescherming voor reizigers – Dit vormt de basis voor Smart Mobility. Deze randvoorwaarde om impact te realiseren bouwt voort op de gemaakte afspraken over digitalisering bij overheden uit het BO MIRT najaar 2018.
  • Toename van het gebruik van bestaande slimme diensten – Dit betreft het intensiever benutten van al bestaande oplossingen, wat op de korte termijn kansen biedt.
  • Verantwoorde introductie van nieuwe generatie voertuigen en van Mobility as a Service – Hier gaat het om het marktrijp maken van kansrijke Smart Mobility-oplossingen en het mogelijk maken van een verantwoorde introductie daarvan.

V.l.n.r.: Monique List-de Roos (wethouder gemeente Eindhoven), interviewer Joost Hoebink, Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Christophe van der Maat (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) en Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat).

Samenhang

Met deze Krachtenbundeling ontstaat er samenhang in de inspanningen van diverse overheden. Deze samenhang en afspraken zijn nodig om impact te realiseren. Ook vormt het een degelijke gezamenlijke basis voor concretere besluiten en afspraken per landsdeel in het BO MIRT.

De uitwerking is gemaakt in een gelijkwaardige samenwerking met de partners van het Rijk, de provincies, de G5 en de metropool- en vervoerregio’s, op basis van ieders plannen en activiteiten. Daarbij is aangesloten op de gezamenlijke opgaven en ambities van de deelnemende overheden.

 

Versterken van bestaande en initiëren van nieuwe activiteiten

Hoewel veel van de Krachtenbundeling gaat om het slim verbinden van activiteiten die overheden al deden, zullen de toekomstige bestuurlijke afspraken over Smart Mobility (in het BO MIRT najaar) ook gaan over nieuwe inspanningen en investeringen. Het programma biedt een mooie kans aan (deels nieuwe) bestuurders om zowel de samenhang als concrete voorbeelden vorm te geven, te zien en in demo’s te ervaren.

 

Het afnemen van iDiensten is onderdeel van de Krachtenbundeling.

Comments are closed.